ЛИНКОВЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АНИМАТОРА

КОДЕКС НА АНИМАТОРА В  ДЕТСКИ ПАРТИ ЦЕНТЪР "БУБОЛЕЧЕ"

 

ПРЕАМБЮЛ

Настоящият етичен кодекс има за цел да даде основни насоки за етично поведение на аниматорите в парти център "БУБОЛЕЧЕ" и да представи основните професионални ценности и принципи, които те трябва да спазват в практиката си.

Като спазваме Конституцията на Република България и произтичащото от нея законодателство, както и всички международни споразумения за защита на човешките права и основните свободи

Като споделяме неделимия характер на всички права на човекаграждански, политически, икономически, социални и културни

Като уважаваме свободата на мнението и желанието на детето

Като осъзнаваме социалната отговорност на нашата професия за развитието на навиците и уменията на децатанашия социален капитал

Като декларираме, че етичното поведение е отличителният белег за професионализъм,

Ние аниматорите от парти център  "БУБОЛЕЧЕ" приемаме следните ценности и принципи на професионално поведение:

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ

Всяка професия се придържа към общочовешките ценности и към специфичните за нея, които задават рамката на професионалните стандарти. Аниматорът трябва да се ръководи от професионалните ценности, които са от съществена важност за възприемането на професията като цяло.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Аниматорът притежава и отговорно прилага специфично познание и опит. Неотменна част от развитието на професията е постоянното себеусъвършенстване и развитие. Основните ни умения са насочени към изграждане и поддържане на взаимно разбиране, взаимно подпомагане и доверие между децата и аниматорите по време на занимания, игри и обучения.

ЧЕСТНОСТ

Нашите клиенти и работодатели очакват качествено изпълнение на задълженията ни, спазване на всички срокове за предварителна подготовка на мероприяти, обучения и събития, подпомагане на родителите при изграждането на пълноценни личностиспокойни и уверени, готови да поемат предизвикателствата на света, осигурявайки подходящи условия за нормантото им физически и психическо развитие. Ежедневно информиране на родителите за физическо и емоционално състояние на своето дете, както и за дейността му в детския център, по време на парти или при провеждане на занимания и обучения. Нашите клиенти не бива да бъдат подвеждани за цената, за ефективността и за ефикасността. Уважаваме различните мнения и свободата на изказването им. Ценим истината и точността спрямо нас, клиентите, работодателите, конкурентите.

ЛИЧНА ГРИЖА

Ние, в парти център "БУБОЛЕЧЕ" подкрепяме стремежа и желанието на родителите за здравословно меню.

За да са здрави, децата трябва да приемат пълноценна, разнообразна и в достатъчно количество храна. Ние знаем, че от храната, храненето и хранителния режим зависят растежа, развитието и здравето на децата. Изграденото в ранно детство хранително поведение задължително повлиява хранителното поведение и здравето в по-късна възраст, затова е особено важно създаването у децата на здравословен модел на хранене. Ние следим лично при поръчано здравословно меню, децата да не приемат никаква друга храна, напитки или лакомства освен изрично определената от родителя.

ЛОЯЛНОСТ

Коректни сме към нашите клиенти и работодатели, за да пренебрегваме отговорността си към обществото. Не работим за конкурентни клиенти, без изричното съгласие на двете страни.

АНГАЖИРАНОСТ

Чрез подпомагане обмяната на идеи, факти и различни гледни точки създаваме условия за задоволяване специфичните нужди на децата от ласки, нежност, хигиена, здравословна храна, внимание и възпитание. Оставяйки детето си при нас можете да бъдете спокойни, че то ще получи необходимите грижи и внимание. Стремим се да обучаваме децата чрез способите на педагогиката, психологията, логопедията, спорта и музиката. Ползваме богата игротека с развиващи и образоветлни игри, които насърчават езиково-говорното и когнитивното развитие, логическото мислене, фината и общата моторика, сетивните възприятия, социалните взаимоотношения, творческото мислене, чуждоезиковото обучение и други.

 

Принципи на професионално поведение

ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ И РАБОТОДАТЕЛИ

Доверието и взаимното уважение с в основата на взамоотношенията между аниматорите и техните клиенти и работодатели.

Аниматорите се ангажират:

 • Да работят за изграждане на доверие в отношенията с клиенти и работодатели
 • Да защитават интересите на своите работодатели, служители и клиенти
 • Да съблюдават принципите на добрите нрави и поведение и с особено внимание спрямо децата
 • Да предоставят професионални услуги, основани на задълбочено познаване на детската психика, желания и мотивационни фактори
 • Да създават реалистични очаквания за крайните резултати
 • Да избягват действия и ситуации, които биха предизвикали конфликти

 

ОТГОВОРНОСТ КЪМ УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Аниматорите работят целенасочено за изграждане, утвърждаване и повишаване на разбирането, доверието и уважените към професията

Аниматорите се ангажират:

 • Много добре да формулират идеята, да разясняват целите, разпределението на задачите при анимациите в областта на играта
 • Да вграждат в творческите игри повече фантазия и въображение от участниците
 • Да организират множество интелектуални игри и занимания, като преди това създават определено ниво на познания в дадени области на културата, науката, литературата и др.
 • Да са установили интересите, предпочитанията и пристрастията на децата, за да изберат най-подходящите видове игри
 • Да подпомагат професионалното израстване на своите колеги и насърчават прояви на висок професионализъм и морал
 • Да образоват своите клиенти и работодатели за професионалните ценности и принципи
 • Да работят за прозрачен и социално отговорен бизнес

 

КОНКУРЕНЦИЯ

Конкурентната среда стимулира етичен и здравословен климат за развитие на аниматорската практика

Аниматорите се ангажират:

 • Да се конкурират на базата на знания, опит и умения
 • Да избягват действия, които уронват професионалната репутация на своите конкуренти
 • Да подпомагат избора на най-подходящия подход при обучението, специалист или игра по време на парти
 • Да уважават авторството на идеи и концепции

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

С всички мои думи и действия

Ще работя за утвърждаване на професията и ще пазя нейната репутация и престиж.

Ще уважавам основните общочовешки права, задължения и свободи.

Ще спазвам ценностите и принципите за професионално поведение, залегнали в Етичния кодекс на аниматорите в парти център „БУБОЛЕЧЕ“

Разбирам и приемам да следвам написаното в Кодекса и съзнавам, че ако го наруша, уронвам престижа на професията и нанасям вреда не само на себе си, но и на моите колеги – професионалисти.

__________________________________________________________

дата                                                                                                                                                      подпис

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.